Personvernerklæring (sist oppdatert 4. desember 2020)

Denne personvernerklæringen gjelder for Hurum Kraft AS og datterselskap Smartliv AS i forbindelse med utøvelse av virksomheten i Smartliv AS. Smartliv AS er brukt gjennomgående i denne erklæringen.

Personvern og vilkår

Smartliv AS fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personvernfororningen. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

I denne erklæringen beskriver vi hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Smartliv AS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning gir og vilkårene angitt nedenfor.

1. Behandlingsansvarlig
Smartliv AS, er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres til deg av Smartliv AS.

2. Personopplysninger vi behandler om deg
2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger
Smartliv AS innhenter og behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg inkludert navn, fødselsnummer, adresse, e-postadresse og mobilnummer.

2.2 Hva personopplysningene brukes til
Vi bruker personopplysningene for å levere deg tjenester du har registrert deg for, administrere kundeforholdet, gjennomføre leveranser og fakturere hvor det er aktuelt.

Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne forbedre tjenestene våre.

2.3. Bruk av informasjonskapsler
På noen deler av nettsidene www.meti.no og www.smartliv.no bruker vi informasjonskapsler (såkalte cookies). Dette gjelder for eksempel på Min side. Vi opplyser om dette på forhånd. Cookies brukes for å gjøre nettsidene mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies mister du kanskje tilgang til deler av nettsiden.

3. Sammenstilling av personopplysninger
Smartliv AS forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for råd om energibruk.

3.1 Hvorfor vi behandler denne informasjon om deg og på hvilket grunnlag
Vi behandler dine personopplysninger først og fremst for å gjennomføre og levere de tjenester og utføre de oppdrag du har bestilt av oss. Videre behandles personopplysningene for å administrere kundeforholdet med deg, samt for å yte kundebehandling til deg og din husstand. Denne informasjonen behandler vi fordi det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.
Personopplysningene dine kan også bli behandlet i forbindelse med oppgaver relatert til drift og vedlikehold av tjenester.
I tillegg blir personopplysninger behandlet for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.
Vi vurderer det slik at vår behandling av dine personopplysninger er forenlig med vårt ønske om å ivareta dine personverninteresser.

4. Særlig om bruk av personopplysninger i tilknytning til informasjon
Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester og produkter som du kan ha interesse av. Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste eller har kjøpt et produkt, kan du gjennom vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon. Smartliv AS kan da sende deg henvendelse. Smartliv AS benytter også telefon, e-post, SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette. Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring (som for eksempel sende nyhetsbrev) kun dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.

5. Oppbevaring og lagring av personopplysninger
Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.
Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Smartliv AS har et saklig behov, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Smartliv ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6. Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt
Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a) Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
b) Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
c) Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.
eller
d.) Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Smartliv AS tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med Smartliv AS forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Smartliv AS' krav til behandling og bruk av personopplysninger, den til enhver tid gjeldende lovgivning og at det er inngått databehandleravtale med hvert enkelt selskap.

7. Dine rettigheter
Som vår kunde har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg som vår kunde.

Innsyn: Ønsker du å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg kan du ta kontakt med oss.

Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette personopplysninger dine, noe vi vil respektere og følge med mindre vi av lov er pålagt å oppbevare opplysningene dine eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse. Som eksempel kan vi være pålagt å oppbevare personopplysninger på grunn av regler i bokføringsloven. Merk imidlertid at vi er avhengig av å behandle visse personopplysninger om deg for å kunne levere våre tjenester.

Dataportabilitet: Når vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart som du ønsker at skal få tilgang til disse dataene.

Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen kreve at vår behandling av personopplysningene dine begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil personopplysningene kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).

Innsigelsesrett: Dersom vilkårene etter personvernlovgivningen er oppfylt kan du protestere mot visse behandlingsaktiviteter vi foretar. Dersom du inngir en slik protest, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling. Dersom du ønsker å gjøre en av rettighetene dine gjeldende kan du kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

8. Innsamling av målerdata
Smartliv AS samler inn målerdata. Målerdataene sendes med identifikasjon av målernummer kryptert til oppdragsgiver som kan knytte dataene til rett person. Følgelig gjelder våre oppdragsgiveres personvernerklæring. Til innsamlingen brukes en gateway som er Smartliv AS' eiendom. Gatewayen henter data trådløst fra vannmåler og strømmålere og sender via WiFi til oppdragsgiver. Gatewayen kan også hente data fra andre målere i nabolaget som også blir kryptert. Om innsamlingen ikke er ønskelig vil Smartliv AS rette seg etter dette. Appen viser øyeblikksbilde av vannmålerdata og strømmålerdata. Gatewayen henter strøm til egen “drift” og data fra strømmålere for presentasjon av disse i wattmeteret i app. Dataene kan senere bli brukt som grunnlag for effektstyring og annet på lokasjonen den er installert.

9. Revisjon av denne personvernerklæringen
Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:
a) Behandlingen av personopplysninger endres,
eller
b) Revisjon anses nødvendig grunnet endringer i eksterne forhold inkludert endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov. Smartliv AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. (sist oppdatert 4. desember 2020)

10. Henvendelser
Ta gjerne kontakt med oss i Smartliv AS hvis du ønsker mer informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles eller du ønsker å benytte deg av rettighetene dine: Send oss din henvendelse på e-post eller ta kontakt på telefon 32792000.

Oppdatert på: 26/05/2021